Gemeente Amsterdam faciliteert propagandafeesten Marokkaans consulaat

Assadaaka Community en de Marokkaanse consul in Amsterdam hebben wederom een propagandafeest georganiseerd. Dit keer ter gelegenheid van de viering van de ‘Marokkaanse Onafhankelijkheidsdag’, volgens de Marokkaanse berichtgeving.

Op deze activiteit in een Amsterdams buurtcentrum werd trouw gezworen aan Mohamed 6, zijn oorkondes aan de handlangers van de lange arm van Rabat uitgereikt en er was traktatie met ‘nationalistische liederen’ en gerechten. Onder de aanwezigen was de Marokkaans-Nederlands-Israëlische Simon Bornstein. Door Hespress gepresenteerd als opperrabbijn.

De spreekbuis van Rabat citeerde Bornstein terwijl hij de Marokkanen feliciteert met de ‘Onafhankelijkheidsdag’. Hij prees de ‘prestaties van Mohamed 6 op alle gebieden’. “Hier in Nederland hebben we een goede band met Marokko, vooral als het gaat om de Marokkaanse Sahara’, voegde Bornstein eraan toe.

De Marokkaanse consul-generaal Mohamed El Moutaouakil was ook vol te spreken over de ”viering van de Onafhankelijkheidsdag. Volgens hem ‘een bron van trots die voor alle Marokkanen blijft en een levend voorbeeld is van de samenhang tussen de glorieuze Alawitische troon en het Marokkaanse volk om haar heiligdommen (waaronder de koning) en haar territoriale integriteit te verdedigen.”

Simon Bornstein, die ook een oorkonde kreeg bij deze gelegenheid, is al meer dan tien jaar actief als belangenbehartiger van Mohamed 6 en zijn regime. Bornstein werd als opperrabbijn aangesteld door ‘Assadaaka Community’ op een andere propagandafeest die eerder werd georganiseerd in het bijzijn van Marokkaanse vertegenwoordigers. ‘Assadaaka Community’ is een ‘ambassade-vereniging’ waar ArifNews eerder over berichtte.

De voorzitter, Ahmed El Mesri, nam ook het woord. Volgens El Mesri, geciteerd in Hespress, hechten de leden van de Marokkaanse diaspora in Nederland zich aan het moederland (Allawitisch koninkrijk).

Simon Bornstein, Ahmed El Mesri en hun vereniging Assadaaka hebben eerder deze maand de annexatie van de Westelijke Sahara gevierd. Ook toen was de Marokkaanse consul-generaal aanwezig. De rollen waren toen omgedraaid. Het was Simon Bornstein die een medaille aan de Marokkaanse consul gaf.

Ook bij dat feest werd trouw gezworen aan Mohamed 6. Volgens een van de gasten, de Imazighen hater Mouna Jabrane, heeft Mohamed 6 Europa verslagen en was dictator Hassan 2 een unieke leider die niemand aankon.

Deze activiteiten, die geregeld in Nederland plaatsvinden en met Nederlands subsidiegeld, worden door de Marokkaanse media, gecontroleerd door Rabat, gebruikt voor propaganda doelen. Nederlanders met Riffijnse roots vragen zich af hoe het mogelijk is dat Nederlands belastinggeld gebruikt wordt voor de verheerlijking van een misdadig regime en de ondermijning van integratie, democratische waarden en de mensenrechten.

De toespraak van Simon Bornstein tijdens de viering van de annexatie van de Westelijke Sahara:
Woord van Begroeting
El Maleh Rachamiem, Awienoe Sje BeSjamaiem, Borée HaOlam, Awienoe Malkeinoe, Gadol Sjeem-cha! Geprezen is de Barmhartige, ene God, Onze Vader in de Hemel, Schepper van deze wereld, onze Vader, onze Koning, Uw Naam is Groot en Geprezen! Zo ook de namen van uw Boodschappers!
Assalamou Aleikum, Shalom Aleichem,
Excellenties, De Minister Plenipotentiaire, De Consul-Generaal, Leden van de Amsterdamse Magistratuur, Bestuursleden de Assadaaka Community, Bestuurderen van maatschappelijke organisaties, Assadaaka Vertrouwenspersonen en andere geëerde aanwezigen, een hartelijk welkom aan u allen bij de Assadaaka Community in Amsterdam. Ik dank u allen voor uw komst vandaag naar Amsterdam, naar deze vreugdevolle samenkomst over Landbouw in Marokko.
Assalamou Aleikum, Shalom Aleichem,
Excellenties, De Minister Plenipotentiaire, De Consul-Generaal, Leden van de Amsterdamse Magistratuur, Bestuursleden de Assadaaka Community, Bestuurderen van maatschappelijke organisaties, Assadaaka Vertrouwenspersonen en andere geëerde aanwezigen, een hartelijk welkom aan u allen bij de Assadaaka Community in Amsterdam. Ik dank u allen voor uw komst vandaag naar Amsterdam, naar deze vreugdevolle samenkomst over Landbouw in Marokko.

—————
Geachte aanwezigen, de Groene Mars die we vandaag met trots vieren, is meer dan alleen een herdenking van het zesenveertigste jaar na de grote en gedenkwaardige Groene Mars.
Deze viering illustreert de banden van de heilige Bei’a, of de belofte van trouw, evenals de solide cohesie die altijd heeft bestaan tussen de sultans en koningen van Marokko en het Marokkaanse volk, ongeacht de omstandigheden. In eigen land of buiten de landsgrenzen
Het Koninkrijk Marokko is een staat met een rijke geschiedenis – een verenigde natie met wortels die diep, zeer diep in het verleden verankerd zijn. Het land put zijn kracht uit zijn nationale eenheid en uit het eensgezinde standpunt van al zijn componenten over de heilige waarden van de natie.
Allah, AlWatan WalMaliek!
De kracht van de Marokkaanse natie komt ook voort uit haar geledingen, uit de energie en vaardigheden van zijn burgers, en uit het werk en de inspanningen van het Marokkaanse volk en de nationale instellingen om de
ontwikkeling en vooruitgang van het land te bereiken, en om zijn eenheid en stabiliteit te verdedigen.
Het is precies dit altijd levendige menselijke en culturele kapitaal dat het land in staat heeft gesteld om uitdagingen aan te gaan en moeilijkheden en ontberingen te overwinnen gedurende zijn lange geschiedenis, zowel oude als moderne.
Geachte aanwezigen, graag spreken wij onze dank en bewondering uit aan het voltallige medische personeel dat werkzaam is in de gezondheidssector. In het bijzonder het personeel van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst die in de komende twee weken voor de derde maal gebruik zal maken van de ruimtes van de Assadaaka Community om burgers, om zonder afspraak te hoeven maken, kosteloos anticovid vaccinaties beschikbaar zal maken. De Assadaaka Community is dankbaar voor en trots op deze hechte samenwerking.
Wij prijzen de inzet van de publieke diensten, de politiediensten en overheidsinstanties voor hun scherpe geest van verantwoordelijkheid. Voor hun bescherming van de democratische instellingen en hun belangrijke bijdragen om de covid-pandemie het hoofd te bieden.
De periode van de covidpandemie is een zware en moeilijke tijd voor iedereen. Wij, hier in Nederland, zien het lijden en de economische moeilijkheden van geliefde familieleden en vrienden in Marokko. De intense eenzaamheid van grootouders in Marokko en Nederland, nu de contacten steeds moeilijker verlopen door het wegvallen van directe lijndiensten per vliegtuig tussen Nederland en Marokko. Wij voelen hun pijn, hun onzekerheid in het huidig bestaan. In Marokko zien wij Zijner Majesteits Regering proberen om voor alle nieuwe omstandigheden en situaties de juiste oplossingen te vinden.
De pandemie heeft wereldwijd economische projecten negatief beïnvloed. Echter wij bidden en weten dat de veerkracht van de Marokkaanse samenleving op termijn deze zaken het hoofd zal kunnen bieden, krachtiger dan ooit te voren zal bloeien!
Om de gevolgen van de crisis te verzachten heeft de Marokkaanse regering initiatieven ondernomen om de nationale economie te stimuleren met een ambitieus nationaal plan om steun te verlenen aan burgers en ondernemers die door de crisis werden getroffen. Om banen te behouden en de koopkracht van de huishoudens ook door directe materiële hulp te ondersteunen.
Binnen de Assadaaka Community bieden wij burgers materiële steun middels onze broodbank, gezamenlijke maaltijden voor mantelzorgers en respijtzorgers, thema-lunches twee maal in de week, excursies om de wereld om ons heen te ontdekken in goed gezelschap van andere deelnemers, workshops en trainingen.
Dagelijks vangen de Vertrouwenspersonen mensen op om hen tijdens de inloopspreekuren een luisterend oor te kunnen bieden. En tot slot bieden wij eerstelijns geestelijke verzorging binnen de Assadaaka Community, maar eventueel ook aan huis of in een instelling.
Juist deze week heeft de Nederlandse regering de COVID maatregelen geïntensiveerd en verscherpt. Dergelijke maatregelen kan men naar verwachting ook in Marokko tegemoet zien. Wederom doet dit een beroep op ons geduld en op de gemeenschappelijke en persoonlijke veerkracht.
Geachte aanwezigen, in Marokko zijn er dankzijde collectieve inspanningen indicatoren dat de nationale economie op
weg is naar een volledig herstel.
Uitgerekend vandaag staan wij stil bij de opmars van de Marokkaanse economie, in het bijzonder bij die van de Groene en Agrarische sectoren. Met Gods genade werd Marokko ook dit jaar weer gezegend met een goed oogstjaar.
De landbouwsector voorziet in de belangrijke behoefte van de voedselproductie, voor de interne Marokkaanse markt, als ook voor de markten buiten de lands grenzen. De agrarische betrekkingen met de omringende landen zijn van groot belang voor de Marokkaanse economie.
Van Mauritanië in het zuiden en tot aan de lidstaten van de Europese Unie in het noorden. Nog zeer recent werden agrarische handelsverdragen afgesloten tussen Marokko en het Verenigd Koninkrijk. Investeringen vanuit de Verenigde Staten van Noord Amerika missen hun positieve uitwerkingen niet.
Een krachtige agrarische sector in Marokko hoort een speerpunt te zijn in het beleid van het maatschappelijk middenveld. In het bijzonder van vakbonden, exporteurs, ondernemersverenigingen, de kamers van koophandel, de relevante ministeries, politieke partijen en alle prijzenswaardige drijvende krachten. Het zogeheten “Nationale Pact voor Ontwikkeling” vormt hierbij een leidraad.
Geachte toehoorders, de Marokkaanse ontwikkelingsinitiatieven zijn niet alleen op binnenlands niveau van groot belang. De stabiliteit die Marokko biedt aan de buitengrenzen van de Europese Unie mag niet onvermeld blijven. Marokko en de Europese unie zijn belangrijke handelspartners, ook in de agrarische sector.
Landbouwsamenwerking tussen Marokko en lidstaten van de Europese Unie dragen fors bij aan de inspanningen ten behoeve van de regionale voedselzekerheid, veiligheid en stabiliteit in het Mediterane bekken en op het Afrikaanse continent, tot in de verste uithoeken.
Bilaterale betrekkingen ontwikkelen zich op basis van wederzijds vertrouwen tussen staten. Hierbij spelen goede nabuurschap, solidariteit onder normale omstandigheden een centrale rol. Wij mogen dan ook hopen en bidden voor de bevolkingen van landen in de regio waar binnenlandse of internationale twisten de ontwikkeling van een gunstige landbouw mogelijk in de weg staan. Daar waar vrede en stabiliteit heersen, kan een gezonde agrarische sector floreren.
De Marokkaanse regering draagt nationaal en internationaal bij aan vredes handhaving en het bevorderen van vreedzame internationale betrekkingen. Een lange reeks van internationale verdragen leggen de basis voor een vrij handelsverkeer en een vrije uitwisseling van agrarische kennis, kapitaal, personen en producten.
Vanaf deze plaats mogen wij wensen en bidden, dat binnenkort alle grenzen van het Koninkrijk geopend zullen kunnen mogen worden voor een vrij verkeer, een stimulans zullen mogen zijn voor een gezonde ontwikkeling van de agrarische sector in de Maghreb!
Internationale investeringen in de Marokkaanse agrarische sector zijn vaak een rechtstreeks gevolg van het afsluiten van internationale samenwerking. Enorme investeringen vinden momenteel plaats in de teelt van advocado’s. Deze vormen wereldwijd een veel gevraagd voedsel product. Denkt u aan het groeiende aantal burgers dat zich richt op het naleven van een gezonde levensstijl, een vegetarisch voedingspatroon en meer.
Avocado’s behoren tot de meest gezonde landbouwproducten welke men tot zich kan nemen. De groei en bloei van de avocadoteelt valt in de komende jaren tegemoet te zien.
Investeringen in landbouwprojecten in de Zuidelijke rijksdelen nemen gestaag toe. Tientallen staten hebben diplomatieke vertegenwoordigingen geopend in Layoun, gedurende de voorbije twee jaren. Hiermee wordt bevestigd dat deze rijksdelen
integraal en onlosmakelijk onderdeel zijn van de nationale agrarische sector.
Naast toenemende landbouw in de zuidelijke provincies zien we ook de opkomst en bloei van de energiesector. De enorme zonneweides die zich in de Saharah uitstrekken kennen hun gelijken niet in de bredere regio.
Marokko zal zich naar verwachting in steeds verdere mate autonoom kunnen voorzien in de binnenlandse energiebehoeften, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen steeds verder gereduceerd kan worden. Fossiele brandstoffen kunnen daardoor door internationale partijen steeds minder regelmatig worden ingezet als drukmiddelen om Marokko te beïnvloeden.
De agrarische sector, industrie en huishoudens maken in de komend decennia een ingrijpende energietransitie door. Het is van het grootste belang dat daarbij de lasten gelijkelijk worden verdeeld. Kwetsbare huishoudens worden beschermd tegen hoge energie tarieven van leveranciers. Nieuwe internationale verdragen zullen derhalve afgesloten moeten worden. Er is werk aan de landbouwwinkel!
Moge de naam van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI worden verheven en geroemd, moge de Schepper Hem en het Koninklijk Huis zegenen met wijsheid, en gezondheid, hun hele leven lang.
Hunne Majesteiten Koning Mohammed V en Koning Hassan II – mogen zij rusten in vrede – evenals de nagedachtenis van de dappere martelaren van het land herdenken wij op deze plaats vandaag
De Almachtige God zegt: “Als God iets goeds in uw hart vindt, zal Hij u iets beters geven”. Waar is het Woord van God.
Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.”
Door Ahmed El Mesri, voorzitter en Rabbijn Simon Bornstein

Consul overhandigt oorkonde aan Simon Bornstein
10 dagen geleden was het de Marokkaanse consul die een medaille kreeg van Simon Bornstein
De propagandafeesten worden georganiseerd onder valse titels

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.