Schriftelijke vragen over Haagse subsidie aan verdachte ‘Diwan Awards’

Op 20 januari diende de raadslid Fatima Faid, van de Haagse Stadspartij, maar liefst 15 vragen over de verdachte ”Diwan Awards”-evenement. Fatima Faid vraagt o.a. over de subsidie die verleend is door de gemeente Den Haag.

De Diwan Awards werd in november vorig jaar georganiseerd in Den Haag, door een figuur die zeer pro Marokkaanse regime is. Op het evenement werd de Marokkaanse ambassadeur in Nederland, Abdelwahhab El Ballouki, uitgenodigd. Het evenement werd gebruikt door de Marokkaanse tv-zender 2M voor propaganda doelen. De tv zender liet o.a. de Marokkaanse ambassadeur aan het woord.

De figuren die in aanmerking kwamen voor de prijzen zijn op zijn zachts gezegd pro Marokkaanse regime. Nederlanders met Riffijnse roots hadden felle kritiek geuit op dit evenement en zien het als een onderdeel van een grotere campagne van het Marokkaanse regime om ”haar imago op te poetsen na de vele protesten van de Riffijnse volksbeweging, die het ware gezicht van het regime, ontmaskerde”, aldus een Riffijnse activist.

 

Arif News publiceert de vragen van raadslid Fatima Faid:

 

Schriftelijke vragen: Diwan awards
Indiener: Fatima Faid, Haagse Stadspartij
Datum: 20 januari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
De Diwan Awards vindt zijn oorsprong in België, waar reeds vier edities van het evenement hebben plaatsgevonden. Het evenement is ontstaan door de gevoelde noodzaak om het eenzijdige en negatieve beeld van Nederlanders met een migrantenachtergrond te weerspreken door een podium te creëren.
Het programma staat in het teken van het verenigen, zichtbaar maken en samenbrengen van Nederlanders. De genomineerden worden in het zonnetje gezet en geëerd voor hun inzet in de Nederlandse samenleving. De prestigieuze ceremonie bestaat uit een diner en een avond vol entertainment en prijsuitreikingen. De doelstelling is het verenigen en samenbrengen van Nederlanders met een migrantenachtergrond en hen in het zonnetje te zetten en zichtbaar te maken.

Op 3 november 2018 heeft er een Diwan Award plaatsgevonden in het Atrium van het stadhuis. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faid de volgende vragen:

1) Was het een evenement alleen bedoeld voor Marokkaanse Nederlanders?
Zo niet, waarom waren alle genomineerden en veruit het grootste deel van het publiek van
Marokkaans-Nederlandse afkomst?
2) Hoeveel heeft de gemeente Den Haag (financieel) bijgedragen aan dit event en uit welke portefeuille is dit betaald en was dit een eenmalige bijdrage?
3) Klopt het dat een entreekaartje €80 euro kostte?
Zo nee, hoeveel bedroeg de entree dan wel?
4) In Den Haag leven 22% van de kinderen op of onder het minimum, vindt u het gepast dat een evenement waar gemeentelijke financiering naar toe gaat een entree vraagt van minimaal €80?
Zo ja waarom?
5) Hoe verhoudt een entreeprijs van €80 zich met de doelstelling van de organisatie ‘Het evenement is ontstaan door de gevoelde noodzaak om het eenzijdige en negatieve beeld van Nederlanders met een migrantenachtergrond te weerspreken door een podium te creëren voor al die mensen die veel te weinig gezien en gehoord worden?’
6) Klopt het dat de Haagse wethouder integratie de openingshandeling heeft gedaan?
7) In Den Haag hebben we vele Toppers bent u dit met mij eens?
8) Zo ja, hoeveel Hagenaars/Hagenezen zijn er uiteindelijk genomineerd en hoeveel genomineerden waren er in totaal?
9) Bestaat de samenwerking tussen de gemeente Den Haag en de organiserende partij enkel uit de organisatie van de Diwan Award?
Zo nee, welke andere festiviteiten en of projecten worden door de gemeente gefinancierd?
10) Een van de doelstellingen is “om het imago en beeldvorming over niet-westerse Nederlanders te verbeteren en het samenbrengen van mensen met een diverse afkomst”. Op welke wijze heeft dit event hiertoe bijgedragen en op welke manier is dit gemeten?
11) Wat heeft dit evenement concreet en meetbaar bijgedragen aan de dialoog en zichtbaarheid tussen de verschillende groepen in onze Haagse samenleving?
12) Tevens wordt er gesteld dat er een podium gecreëerd wordt voor al die mensen die onzichtbaar zijn en die te weinig gehoord worden. Wie zijn die onzichtbaren en weinig gehoorden precies?
13) Klopt het dat zowel de genomineerden als het publiek voor een groot deel bestond uit vooral succesvolle Nederlanders die wel al voldoende podium hebben?
Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de doelstelling om een podium te creëren voor al die mensen die onzichtbaar zijn en die te weinig gehoord worden?
14) Bent u het met mij eens dat dit event feitelijk een galafeest was voor met name succesvolle niet-Haagse Marokkaanse Nederlanders?
Zo nee waarom niet?
15) Bent u het met mij eens dat het niet de taak is van de gemeente om feesten en partijen te subsidiëren?
Zo nee, kunt u de verantwoording van besteding van het subsidiegeld van dit event aan ons doen toekomen?

Fatima Faid
Haagse Stadspartij