Vrije Universiteit laconiek over propaganda activiteit Rabat

Beeld: Marokkaanse staatstelevisie

Onlangs brachten wij het bericht naar buiten waarbij de Vrije Universiteit (VU) haar boekje te buiten ging, door het eigen gebouw open te stellen voor propaganda van Rabat. Het bericht werd overgenomen door onder meer de Kanttekening en Doorbraak.

Naar aanleiding daarvan hebben verschillende mensen bezwaar aangetekend. Inmiddels hebben zij een reactie van de VU ontvangen. Het gaat om deze standaard reactie:

Dank voor uw bericht waarin u uwe zorgen uit naar aanleiding van een symposium dat afgelopen vrijdag in een van de onderwijsruimtes aan de Vrije Universiteit (VU) heeft plaatsgevonden.

In antwoord op uw bericht hechten we eraan te benadrukken dat de VU niet betrokken is geweest bij de organisatie of totstandkoming van het evenement, noch hebben wij bemoeienis gehad met de inhoud of het gewisselde aldaar. Onze betrokkenheid betreft enkel en alleen het beschikbaar stellen van de ruimte, aangezien wij onze onderwijsruimtes ook verhuren aan externe partijen. De huurder is daarbij gebonden aan een aantal verhuurvoorwaarden.

Ten aanzien van de aanwezigheid van antropologe Edien Bartels: het klopt dat zij heeft gesproken op de bijeenkomst. Mevrouw Bartels is inmiddels met emeritaat, maar heeft haar wetenschappelijke carrière gewijd aan onderzoek naar man-vrouw verhoudingen en kinderen in Noord-Afrika en onder migranten in Nederland. Haar onderzoek in Nederland concentreert zich op geweld tegen vrouwen binnen gedwongen huwelijken en achterlatingen in de Marokkaanse gemeenschap. Hierover heeft zij ook tijdens de bijeenkomst gesproken. Mevrouw Bartels is zeer betrokken bij de positie van deze vrouwen en verzorgt landelijk veel lezingen over haar onderzoek om meer bewustzijn te creëren voor de problematiek. Zij hecht er grote waarde aan om dit gesprek in brede kring te voeren. Dat kunnen wij als VU alleen maar onderschrijven.

Wij hebben vanzelfsprekend alle begrip voor eventuele gevoeligheden die samenhangen met een dergelijke bijeenkomst of het onderwerp. Tegelijkertijd zijn de huisregels die toeziende verantwoordelijkheid voor een open en evenwichtig debat wijzen helder, en op geen enkele wijze heeft de VU een andere betrokkenheid dan dat ze de zaal voor deze bijeenkomst beschikbaar heeft gesteld.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

De snelle reactie van de VU is bewonderenswaardig te noemen. Echter, de Amsterdamse instelling heeft antwoorden gegeven op vragen die niet gesteld zijn en nagelaten antwoorden te geven op vragen die wel gesteld zijn. De vragen van ArifNews gingen over deze opvallende en kwalijke zaken:

Ten eerste, de VU ging niet in op de presentatie van het boek ‘Mohammed VI, Visie van een Koning: Acties en Ambities‘ van Jean-Marie Heydt dat niet voldoet aan wetenschappelijke richtlijnen. Ook de aanwezigheid op de bijeenkomst van Marokkaanse statelijke actoren, zoals daar zijn de Marokkaanse ambassadeur en Marokkaanse consul-generaal is genegeerd in de reactie.

Ten tweede, de VU neemt op indirecte wijze afstand van de hele situatie. Echter, de eigen verantwoordelijkheid in deze affaire wordt helaas te makkelijk bij de huurder neergelegd. Zij wijzen de critici vooral op de verhuur voorwaarden. Waarom kon de VU in expliciete taal aangeven wat deze voorwaarden concreet inhouden met betrekking tot het omstreden symposium. Deze reactie getuigt niet van duidelijkheid en opheldering. Eerder zagen we zo’n laconieke opstelling in de zaak van Tom Zwart, die van China geld kreeg en om die reden zich onthield van kritiek op de Chinese machthebbers bij schending van mensenrechten.

Ten derde, de VU neemt Edien Bartels in te veel bewoordingen in bescherming. Er is op geen enkele wijze de bijdrage van de gepensioneerd antropoloog aan de vrouwenemancipatie gediskwalificeerd. De vraagtekens waren louter gericht op de vermenging van haar activiteiten als VU-medewerker en lid van de raad van commissarissen bij de huurder Zemno. Edien Bartels zit in de Raad van Toezicht van Zemno, een zorgorganisatie die zich specialiseert in interculturele zorg, bekostigd vanuit de AWBZ en de WMO. Zemno biedt onderzoeksmogelijkheden aan Edien Bartels en misschien ook nog aan de VU, goed voor de wetenschap en dus ook goed voor het werkveld en de werkpraktijk.

Ten vierde, de aanwezigheid van de Marokkaanse staatszender op de bijeenkomst. Staatsmedia die overigens enkel hebben bericht over de presentatie van het boek op een prestigieus Nederlands wetenschappelijk instituut, de Vrije Universiteit. De lezing van Edien Bartels over de positie van de vrouw in Marokko en over achterlating is in zijn geheel genegeerd in de verslaggeving.

Tot slot, de VU heeft in haar reactie verzuimd aan te geven hoe zij voortaan alerter om zal gaan met dit soort omstreden activiteiten.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.